BIP logo

Start konsultacji koncepcji rozbudowy ul. Borowinowej w Swoszowicach

Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zadania pn. „Rozbudowa ul. Borowinowej”. Planowana inwestycja położona jest w Dzielnicy X Swoszowice. Konsultacje rozpoczęły się 7 października, a zakończą 28 października 2022 roku.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje opracowanie wariantowej koncepcji rozbudowy drogi, aby umożliwić poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, ruchu pieszych, odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego na tym terenie.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:
7 października 2022 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
28 października 2022 – zakończenie konsultacji.

Formy konsultacji:
1. Formularz konsultacyjny
W dniach 7-28 października – udostępniony zostanie formularz konsultacyjny, służący zebraniu opinii. 

Wypełniony i podpisany osobiście formularz należy dostarczyć:– na adres poczty elektronicznej konsultacje@um.krakow.pl (w formie skanu/zdjęcia),
– na adres siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków,
– przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje ZDMK – ul. Borowinowa-koncepcja”.

Formularz w formacie docx
Formularz w formacie pdf do edycji


2. Spotkanie konsultacyjne 
W dniu 17 października (poniedziałek) odbędzie się moderowane spotkanie online dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Celem spotkania będzie zaprezentowanie i omówienie wariantów koncepcji. Spotkanie odbędzie się w godzinach 17:00-19:00 na platformie elektronicznej zoom ZDMK https://zoom.us/j/91307733583?pwd=RnJqWFp0OG1tSEFIZHowbEI4aEYydz09
Spotkanie będzie transmitowane na profilu Facebook ZDMK: https://facebook.com/zdmk.krakow
Nagranie spotkania dostępne jest na kanale YouTube ZDMK: https://youtu.be/Jn0bKNdNC2U


3. Dyżur telefoniczny
Przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie. W dniu 21 października (piątek) w godz. 10:00-12:00 i w dniu 26 października (środa) w godz. 15:00-17:00, pod nr tel. 12 616 72 55.

Opis i projekty koncepcji:
Opis koncepcji ul. Borowinowa
K.00 lokalizacja
K.01a plansza_wariant_1
K.01b plansza_wariant_2

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie https://inwestycje.krakow.pl/investment/1078 oraz na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl


Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

DRUKUJ
Wróc do głównej