BIP logo

Zapowiedź konsultacji projektu rozbudowy ul. Brücknera

Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących opracowania zadania pn. „Rozbudowa ul. ul. Brücknera”. Planowana inwestycja położona jest w Dzielnicy VIII Dębniki. Konsultacje rozpoczną się 5 czerwca, a zakończą 30 czerwca 2023 roku.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy w zakresie dwóch zaproponowanych wariantów realizacji inwestycji. Inwestycja swoim zakresem obejmuje opracowanie projektu rozbudowy ulicy Aleksandra Brücknera od ul. Skotnickiej do ul. Marii Grzegorzewskiej. Celem konsultacji jest zapoznanie się z opinią mieszkańców rejonu ul. Brücknera w kwestii zaproponowanych wariantów realizacji inwestycji:

  1. realizacja zadania jako rozbudowy ul. Brücknera o minimalnych wymiarach dopuszczalnych obowiązującymi przepisami z pełnowymiarowym chodnikiem, kanalizacją opadową – realizowaną w oparciu o specustawę drogową (pozyskanie decyzji ZRID – zezwolenia na realizację inwestycji drogowej),
  2. realizacja zadania jako przebudowa ul. Brücknera w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z budową kanalizacji opadowej – realizowaną w oparciu o ustawę Prawo budowlane (pozyskanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych bez zastrzeżeń bądź ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę).

Po zapoznaniu się z opinią lokalnej społeczności wybrany zostanie wariant, dla którego biuro projektowe opracuje kompletną dokumentację niezbędną do ogłoszenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:
29 maja (poniedziałek) – zapowiedź konsultacji
5 czerwca (poniedziałek) – start konsultacji 
30 czerwca (piątek) – zakończenie konsultacji 

Formy konsultacji:
1. Formularz konsultacyjny
Do 30 czerwca 2023 – udostępniony zostanie formularz konsultacyjny służący zebraniu opinii:
formularz konsultacyjny – docx
formularz konsultacyjny – pdf

2. Spotkanie konsultacyjne 

W dniu 7 czerwca (środa) odbędzie się moderowane spotkanie online dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Celem spotkania będzie zaprezentowanie i omówienie wariantów projektu. Spotkanie odbędzie się w godzinach 17:00-19:00 na platformie elektronicznej Zoom ZDMK pod adresem: https://zoom.us/j/97723578872?pwd=dCtqQ21OYTlrNEdVTnNlMFl3Q2xCUT09

Spotkanie będzie również transmitowane na profilu Facebook ZDMK https://facebook.com/zdmk.krakow

3. Dyżur telefoniczny
Przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie. W dniu 20 czerwca (wtorek) w godz. 15:00-17:00 i w dniu 21 czerwca (środa) w godz. 10:00-12:00, pod nr tel. 12 616 72 55.

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie https://inwestycje.krakow.pl/investment/1659 oraz na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

DRUKUJ
Wróc do głównej