BIP logo

Start konsultacji – przebudowa schodów prowadzących z ul. Zdrowej do kładki nad rzeką Białuchą

Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych koncepcji zadania Przebudowa schodów prowadzących z ul. Zdrowej do kładki nad rzeką Białuchą. Planowana inwestycja położona jest w Dzielnicy IV Prądnik Biały. Konsultacje rozpoczęły się 6 października, zakończą się 28 października 2022 roku.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje opracowanie koncepcji przebudowy schodów prowadzących z ul. Zdrowej do kładki nad Białuchą oraz wskazanie wariantu wynikowego, optymalnego z punktu widzenia istniejących uwarunkowań i potrzeb mieszkańców. Wybrany wariant posłuży do dalszych prac projektowych w kolejnych latach.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:
6 października 2022 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
28 października 2022 – zakończenie konsultacji.

Formy konsultacji:
1. Formularz konsultacyjny
W dniach 6-28 października – udostępniony został formularz konsultacyjny, służący zebraniu opinii. Wypełniony i podpisany osobiście formularz należy dostarczyć:
– na adres poczty elektronicznej konsultacje@um.krakow.pl (w formie skanu/zdjęcia),
– na adres siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków,
– przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje ZDMK – schody ul. Zdrowa – koncepcja”.

Formularz w formacie docx,
Formularz w formacie pdf do edycji.


2. Spotkanie konsultacyjne
W dniu 18 października (wtorek) odbędzie się moderowane spotkanie online dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Celem spotkania będzie zaprezentowanie i omówienie wariantów koncepcji. Spotkanie wraz z dyskusją nt. rozwiązań projektowych odbędzie się w godzinach 17:00-19:00 na platformie elektronicznej zoom ZDMK: https://zoom.us/j/98330960923?pwd=UXhpTGtqbjhlQURrV3o0NE5OTG5zUT09
Spotkanie będzie transmitowane na profilu Facebook ZDMK: https://facebook.com/zdmk.krakow
Nagranie spotkania dostępne jest na kanale YouTube ZDMK: https://youtu.be/r4bvzp7U7Qg

3. Dyżur telefoniczny
Przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie. W dniu 20 października (czwartek) w godz. 10:00-12:00 i w dniu 25 października (wtorek) w godz. 15:00-17:00, pod nr tel. 12 616 72 55.

Opis i projekty koncepcji:
opis_PK-schody z ul. Zdrowej do kladki.pdf 
PS-WARIANT1-schody z ul. Zdrowej do kladki.pdf
PS-WARIANT2-schody z ul. Zdrowej do kladki.pdf  
PS-WARIANT3-schody z ul. Zdrowej do kladki.pdf

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz informacje o postępach w projektowaniu będą
pojawiać się w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie https://inwestycje.krakow.pl/investment/1360 oraz na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

DRUKUJ
Wróc do głównej