BIP logo

Start konsultacji – projekt rozbudowy ul. Chałubińskiego w Swoszowicach

Przystępujemy do konsultacji społecznych opracowania projektowego dla zadania pn. „Przebudowa ul. Chałubińskiego – odcinek od ul. Szybisko do ul. Rymanowskiej”. Planowana inwestycja położona jest w południowej części Krakowa, w Dzielnicy X Swoszowice. Konsultacje rozpoczną się 30 marca, a zakończą 29 kwietnia 2022 roku.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy w zakresie zaproponowanych rozwiązań.

Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji robót budowlanych dla rozbudowy ul. Chałubińskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i budową chodników na odcinku od ul. Szybisko do ul. Rymanowskiej wraz ze skrzyżowaniem Szybisko/Chałubińskiego.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:

23 marca 2022 – zapowiedź konsultacji społecznych,
30 marca 2022 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
29 kwietnia 2022 – zakończenie konsultacji.

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowiehttps://inwestycje.krakow.pl/investment/1077  oraz na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl

Formy konsultacji:

1. Formularz konsultacyjny
W dniach 30 marca – 29 kwietnia – udostępniony zostanie formularz konsultacyjny, służący zebraniu opinii:
formularz konsultacyjny – docx,
formularz konsultacyjny – pdf wersja do edycji.

Wypełniony i podpisany osobiście formularz należy dostarczyć:
a) na adres poczty elektronicznej konsultacje@um.krakow.pl (w formie skanu/zdjęcia) lub
b) na adres siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków lub
c) przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje ZDMK – ul. Chałubińskiego”.

2. Spotkanie konsultacyjne
W dniu 6 kwietnia (środa) odbędzie się moderowane spotkanie on-line dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Jego celem będzie zaprezentowanie projektu rozbudowy ul. Chałubińskiego. Spotkanie odbędzie się w godzinach 17:30-19:00 na platformie elektronicznej.

Uwaga! W celu wzięcia udziału w spotkaniu konieczne jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: konsultacje@zdmk.krakow.pl w terminie do 6 kwietnia 2022, do godz. 12:00 – w tytule należy wpisać: Chałubińskiego – spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń. Link do spotkania zostanie przesłany zainteresowanym osobom najpóźniej w dniu 6 kwietnia 2022.

Nagranie ze spotkania dostępne jest pod linkiem: https://youtu.be/_k_ZXxq2GbE

3. Dyżur telefoniczny 
Przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie. 
W dniu 7 kwietnia (czwartek) w godz. 10:00-12:00 oraz w dniu 13 kwietnia (środa) w godz. 16:00-18:00, pod nr tel. 12 616 72 55.

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

Załączniki z rysunkami:

  1. Rys. nr 1 Plan orientacyjny
  2. Rys. nr 2.1 Plan sytuacyjny (bez podkładu mapowego)
  3. Rys. nr 2.1 Plan sytuacyjny (podkład satelitarny)
  4. Rys. nr 3.1 Przekroje normalne
  5. Rys. nr 2.1 Plan sytuacyjny (podkład mapowy)

DRUKUJ
Wróc do głównej