BIP logo

Konsultacje społeczne powstającej koncepcji dla ul. Zawiłej i Nowej Bartla

Przystępujemy do konsultacji społecznych dotyczących zadania pn. “Poprawa komunikacji w ciągu ulicy Zawiłej poprzez rozbudowę skrzyżowań: Zawiła-Kobierzyńska, Zawiła-Komuny Paryskiej, Zawiła-Skośna, Zawiła-Borkowska wraz z budową ulicy Nowa Bartla – wielowariantowa koncepcja”. Konsultacje rozpoczną się 4 października, a zakończą – 29 października 2021 roku.

Konsultacje prowadzone są przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.Celem opracowania wielowariantowej koncepcji jest rozpoczęcie poprawy układu komunikacyjnego osiedla Kliny. Podczas konsultacji, które rozpoczną się 4 października, a zakończą 29 października 2021 roku zbierane będą opinie i uwagi mieszkańców.

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę skrzyżowań Zawiła-Kobierzyńska, Zawiła-Komuny Paryskiej, Zawiła-Skośna, Zawiła-Borkowska oraz budowę ulicy Nowa Bartla: od skrzyżowania z ulicą Zawiłą do ronda zlokalizowanego za pętlą autobusową Kliny-Zacisze (w orientacyjnym miejscu wskazanym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Kliny – Południe).

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:

4 października 2021 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
29 października 2021 – zakończenie konsultacji.

Formy konsultacji:

1. W dniach 4-25 października udostępniony jest formularz konsultacyjny, służący zebraniu opinii. Wypełniony i podpisany osobiście formularz należy dostarczyć:

– na adres poczty elektronicznej konsultacje@um.krakow.pl (w formie skanu/zdjęcia),
– na adres siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków,
– przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje ZDMK – ul. Nowa Bartla”.
Formularz w formacie docx.
Formularz w formacie pdf do edycji.

2. W dniu 7 października (czwartek) odbędzie się moderowane spotkanie dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Celem spotkania będzie zaprezentowanie założeń wielowariantowej koncepcji poprawy komunikacji w ciągu ulicy Zawiłej poprzez rozbudowę skrzyżowań: Zawiła-Kobierzyńska, Zawiła-Komuny Paryskiej, Zawiła-Skośna, Zawiła-Borkowska wraz z budową ulicy Nowa Bartla.

Spotkanie odbędzie się w godzinach 17:00-19:00 na platformie elektronicznej. Uwaga! W celu wzięcia udziału w spotkaniu konieczne jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy konsultacje@zdmk.krakow.pl w terminie do 6 października 2021 – w tytule należy wpisać: Nowa Bartla – spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń. Link do spotkania zostanie przesłany e-mailem na podany adres.

Nagrania wideo ze spotkania:

3. W dniach 8 października i 11 października przewidziane są telefoniczne dyżury eksperckie.

W dniu 8 października (piątek) w godz. 10:00-12:00 oraz 11 października (poniedziałek) w godz. 15:00-17:00, pod nr tel. 12 616 7255.

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym, jak i informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie inwestycji, na stronach zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl oraz obywatelski.krakow.pl.

W sekcji Dokumenty na dole strony inwestycje.krakow.pl/investment/1001 znajdują się projekty, będące zaproponowanymi, wstępnymi rozwiązaniami przygotowanymi na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Pełne nagranie:

Fragment spotkania z założeniami zaprezentowanymi przez projektanta:

DRUKUJ
Wróc do głównej