BIP logo

Start konsultacji – Koncepcja dla drogi łączącej Dietla z Wrzesińską

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące zadania pn. Budowa drogi łączącej ulicę Dietla z ulicą Wrzesińską. Konsultacje zakończą się 24 czerwca 2022 roku.

Planowana inwestycja położona jest w Śródmieściu Krakowa, w Dzielnicy I Stare Miasto, na pograniczu z Dzielnicą II Grzegórzki. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy w zakresie zaproponowanych rozwiązań.

Wielowariantowa koncepcja obejmuje sporządzenie opracowania dla budowy drogi gminnej łączącej ulicę Dietla z ulicą Wrzesińską na odcinku ok. 200 m, tj. od bezpośredniego sąsiedztwa wiaduktu kolejowego na wysokości z ul. Dietla do rejonu kamienicy nr 11 przy ul. Wrzesińskiej. Celem wykonania koncepcji jest stworzenie dokumentacji zawierającej analizę rozwiązań projektowych, kosztów, jak i w skali trudności formalno-prawnych zadania, mającej na celu wybranie optymalnego wariantu rozpoczęcia procesu inwestycyjnego.

Przez Wykonawcę zostały przygotowane dwa warianty rozwiązań drogowych łączących ul. Dietla z ul. Wrzesińską – wariant IVwariant V. Zostaną one zaprezentowane podczas spotkania konsultacyjnego – 2 czerwca (szczegóły spotkania poniżej). 

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:

31 maja 2022 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
24 czerwca 2022 – zakończenie konsultacji.

Formy konsultacji:

1) Formularz konsultacyjny

W dniach 31 maja – 24 czerwca – formularz konsultacyjny służy umożliwieniu zgłoszenia uwag i wniosków mieszkańcom i przedsiębiorcom.

Wypełniony i podpisany osobiście formularz należy dostarczyć:

– na adres poczty elektronicznej konsultacje@um.krakow.pl (w formie skanu/zdjęcia),
– na adres siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków,
– przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje ZDMK – Dietla-Wrzesińska”.

Formularz w formacie docx.
Formularz w formacie pdf do edycji.

2) Ankieta

W dniach 1-10 czerwca udostępniona zostanie ankieta, służąca zebraniu opinii – oceny w zakresie wskazania preferencji dla jednego z wariantów.
Ankieta on-line

3)  Spotkanie konsultacyjne

W dniu 2 czerwca (czwartek) odbędzie się moderowane spotkanie on-line z udziałem ekspertów dla mieszkańców i innych zainteresowanych planowanym rozwiązaniem drogowym. Jego celem będzie zaprezentowanie i szczegółowe omówienie wariantów koncepcji. Spotkanie odbędzie się w godzinach 17:00-19:00 na platformie elektronicznej.

Uwaga! W celu wzięcia udziału w spotkaniu konieczne jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: konsultacje@zdmk.krakow.pl w terminie do 2 czerwca, do godz. 12:00 – w tytule prosimy wpisać: “Dietla-Wrzesińska – spotkanie”. Decyduje kolejność zgłoszeń. Do zgłaszających się osób link do spotkania będzie przesyłany na bieżąco. Spotkanie będzie transmitowane na profilu Facebook ZDMK.

Nagranie ze spotkania podczas, którego wykonawca opracowania opisuje warianty koncepcji.

4) Dyżur telefoniczny 

Przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie. W dniu 7 czerwca (wtorek) w godz. 10:00-12:00 i w godz. 15:00-17:00, pod nr tel. 12 616 72 55.

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz postępach projektowych – miejski serwis o inwestycjachzdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl.

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

DRUKUJ
Wróc do głównej