BIP logo

Start konsultacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Słońskiego do ul. Ćwikłowej”

Rozpoczynamy konsultacje społeczne zadania pn. “Rozbudowa ul. Słońskiego do ul. Ćwikłowej” w Krakowie, Dzielnica VIII Dębniki. Konsultacje potrwają do 29 kwietnia 2022 roku.


Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych dla zadania związanego z rozbudową ul. Słońskiego w kierunku ul. Ćwikłowej w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych.

Zakres objęty projektowaniem, to przedłużenie ul. Słońskiego – od skrzyżowania z ul. Bażanki w kierunku zachodnim – do ul. Ćwikłowej wraz z dowiązaniem tego odcinka do istniejącego układu drogowego, w szczególności do ciągu komunikacyjnego ulicy Ćwikłowej.

Materiały graficzne rozbudowy ul. Słońskiego:
plan orientacyjny,
plan sytuacyjny,
przekrój konstrukcyjny A-A,
przekrój konstrukcyjny B-B,
profil podłużny – ul. Słońskiego,
profil podłuży – ul. Ćwikłowa.


Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:

22 marca 2022 – zapowiedź konsultacji społecznych,
29 marca 2022 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
29 kwietnia 2022 – zakończenie konsultacji.

Formy konsultacji:

1. Formularz konsultacyjny 
W dniach 29 marca – 29 kwietnia – udostępniony zostanie formularz konsultacyjny, służący zebraniu opinii:
formularz konsultacyjny – docx,
formularz konsultacyjny – pdf wersja edytowalna.
Wypełniony i podpisany osobiście formularz należy dostarczyć:

  • na adres poczty elektronicznej [email protected] (w formie skanu/zdjęcia) lub
  • na adres siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków lub
  • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje ZDMK – ul. Słońskiego”.


2. Spotkanie konsultacyjne 
W dniu 20 kwietnia (środa) odbędzie się moderowane spotkanie on-line dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Celem będzie zaprezentowanie projektu rozbudowy ul. Słońskiego (do ul. Ćwikłowej). Spotkanie odbędzie się w godzinach 17:30-19:00 na platformie elektronicznej.
Uwaga! W celu wzięcia udziału w spotkaniu konieczne jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy [email protected] w terminie do 20 kwietnia 2022, do godz. 12:00 – w tytule należy wpisać: Słońskiego – spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń. Link do spotkania zostanie przesłany zainteresowanym osobom najpóźniej w dniu 20 kwietnia 2022 roku.

Przebieg spotkania można odsłuchać i obejrzeć pod adresem strony: https://youtu.be/3AOPC-7C83M

3. Dyżur telefoniczny W dniu 21 kwietnia przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie. W godz. 10:00-12:00 oraz 16:00-18:00, pod nr tel. 12 616 7255.

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym, jak i informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowiehttps://inwestycje.krakow.pl/investment/1058 oraz na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

DRUKUJ
Wróc do głównej