BIP logo

Powstaje koncepcja zagospodarowania Placu Nowego

Przystępujemy do konsultacji społecznych dotyczących zadania pn. Opracowanie wielowariantowej koncepcji zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej, elementów małej architektury w ramach zadania Program Budowy Chodników. Konsultacje rozpoczną się 1 kwietnia, a zakończą 14 maja 2021 roku.

Celem konsultacji jest zebranie opinii, a następie zaprezentowanie propozycji koncepcji wielowariantowej dla zagospodarowania Placu Nowego, z założeniem, że zaproponowana koncepcja powinna w pełni wykorzystać i chronić wartości kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe przedmiotowego terenu. Wielowariantowa koncepcja będzie uwzględniała propozycję przebudowy chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej i elementów małej architektury wokół placu.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:

25 marca 2021 – zapowiedź konsultacji społecznych,
1 kwietnia 2021 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
14 maja 2021 – zakończenie konsultacji,
14 czerwca 2021 – przygotowanie raportu z konsultacji społecznych.

Formy konsultacji:

1. W dniach 1-16 kwietnia udostępniony zostanie elektroniczny formularz ankiety, służący zebraniu opinii mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, organizacji pozarządowych i innych interesariuszy.

2. W dniach 10-14 maja odbędą się moderowane spotkania dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Celem spotkań będzie zaprezentowanie wyników ankiety oraz prezentacja propozycji wariantów koncepcji zagospodarowania Placu Nowego. Jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na organizację otwartego spotkania, zostanie ono zrealizowane on-line z wykorzystaniem dostępnych aplikacji internetowych.

3. W dniach 10-14 maja przewidziane są telefoniczne dyżury eksperckie.

Bieżące informacje dostępne też będą w miejskim serwisie: www.inwestycje.krakow.pl.

DRUKUJ
Wróc do głównej